เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เกณฑ์การตัดสินเชียร์ลีดเดอร์

เกณฑ์การให้คะแนนเชียร์ลีดเดอร์
การแต่งกายเหมาะสมสวยงาม
- เชียร์ลีดเดอร์ ควรแต่งกายด้วยชุดที่สวยงามเหมาะสมกับการเชียร์  ประหยัดและคุ้มค่า ห้ามโป๊เปลือย หรือสื่อถึงการยั่วยุให้เกิดอารมณ์ทางเพศเด็ดขาด
ความแข็งแรง ความพร้อมเพรียงของการเต้น
- ท่าเต้น ต้องเป็นไปในแนวทาขอเงชียร์ลีดเดอร์  คือเน้นความพร้อมเพรียงแม่นยำและท่วงท่าที่แข็งแรง ไม่เป็นไปในทางของจินตลีลา หรือแด๊นเซอร์เพลงลูกทุ่ง
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการนำเสนอและการแปรแถวรูปขบวนขณะเต้น
- มีการนำเสนอที่แปลกใหม่ สอดคล้องกับสถานการณ์เหตุการณ์ในปัจจุบัน และสุภาพเหมาะสมกับการเชียร์กีฬา ใช้อุปกรณ์และฉากในการร่วมแสดงได้
ตามความเหมาะสมและคุ้มค่า การแปรแถวของเชียร์ลีดเดอร์มีรูปแบบที่สวยงาม ชัดเจน และแม่นยำ
ความยากง่ายของท่าเต้น
- ท่าเต้นต้องเป็นท่าเต้นที่สวยงาม เหมาะสมกับการเชียร์ ไม่เป็นท่าที่เน้นไปในทางที่เสี่ยงต่ออันตรายและยั่วยุอารมณ์ทางเพศ หากเป็นท่าเต้นที่ยาก 
นักแสดงต้องสามารถแสดงออกมาให้สมบูรณ์ที่สุด
ความเป็นเชียร์ลีดเดอร์
- เชียร์ลีดเดอร์ ต้องแสดงออกในรูปแบบของผู้นำเชียร์  คือผู้ที่ทำหน้าที่ในการนำฝูงชนให้มีความฮึกเหิม  โห่ร้อง  ตะโกน  ร้องเพลง  ให้กำลังใจ เชียร์นักกีฬา
ที่กำลังทำการแข่งขัน  เพื่อให้นักกีฬามีกำลังใจในการแข่งขัน  ให้กองเชียร์ร้องเพลง พร้อมเพรียง เสียงดังและเกิดความสนุกสนานในการชมการแข่งขัน
เวลาในการแข่งขัน ไม่น้อย 8 นาที แต่ไม่เกิน 15 นาที
- เวลาที่ใช้ในการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ต้องไม่ต่ำกว่า 8 นาที แต่ไม่เกิน 15 นาที  หากเวลาในการแสดงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ กรรมการสามารถหักคะแนน
ได้ตามความเหมาะสม

เกณฑ์การให้คะแนนเชียร์ลีดเดอร์

- ความพร้อมเพรียงและความแข็งแรง (20 คะแนน)
- การแต่งกาย (20 คะแนน)
- ความสวยงามการแปรแถว (20 คะแนน)
- ความคิดสร้างสรรค์ (20 คะแนน)
- เวลาที่ใช้ในการแสดง (10 คะแนน)
- ความเป็นเชียร์ลีดเดอร์ (10 คะแนน)

Related

^