เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ตารางผลการแข่งขันวอลเลย์บอลในร่ม

วอลเลย์บอลในร่ม  อายุไม่เกิน 14 ปี

วอลเลย์บอลในร่ม อายุไม่เกิน 14 ปี ชาย
    - สาย ก  นางรอง  เมือง ประโคนชัย
    - สาย ข  ละหานทราย  สตึก  หนองกี่  
    - สาย ค  พุทไธสง  ลำปลายมาศ  กระสัง
วอลเลย์บอลในร่ม อายุไม่เกิน 14 ปี หญิง
    - สาย ก  หนองกี่  เมือง  สตึก
    - สาย ข  กระสัง  พุทไธสง  ลำปลายมาศ
    - สาย ค  นางรอง  ละหานทราย  ประโคนชัย

ตารางและผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลในร่ม อายุไม่เกิน 14 ปี ชาย หญิง
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    
วันที่ 6 ธันวาคม 2560
    
คู่ที่คู่แข่งขันประเภทสายผลการแข่งขัน
1นางรอง - เมืองชาย 14 ปี
2ละหานทราย - สตึกชาย 14 ปี 
3พุทไธสง - ลำปลายมาศชาย 14 ปี
4หนองกี่ - เมืองหญิง 14 ปี
5กระสัง - พุทไธสงหญิง 14 ปี
6นางรอง - ละหานทรายหญิง 14 ปี
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    
วันที่ 7 ธันวาคม 2560
    
คู่ที่คู่แข่งขันประเภทสายผลการแข่งขัน
7หนองกี่ - สตึกหญิง 14 ปี
8กระสัง - ลำปลายมาศหญิง 14 ปี
9นางรอง - ประโคนชัยหญิง 14 ปี
10นางรอง - ประโคนชัยชาย 14 ปี
11ละหานทราย - หนองกีชาย 14 ปี 
12พุทไธสง - กระสังชาย 14 ปี
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    
วันที่ 8 ธันวาคม 2560
    
คู่ที่คู่แข่งขันประเภทสายผลการแข่งขัน
13เมือง - ประโคนชัยชาย 14 ปี
14สตึก - หนองกี่ชาย 14 ปี
15ลำปลายมาศ - กระสังชาย 14 ปี
16เมือง - สตึกหญิง 14 ปี
17พุทไธสง - ลำปลายมาศหญิง 14 ปี
18ละหานทราย - ประโคนชัยหญิง 14 ปี

ตารางการแข่งขัน รอบ สอง 9-12 ธันวาคม 2560 (รอผลรอบแรกจบก่อน)

***************************

วอลเลย์บอลในร่ม  อายุไม่เกิน 16 ปี

วอลเลย์บอลในร่ม อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย
    - สาย ก  ลำปลายมาศ  เมือง  ละหานทราย
    - สาย ข  พุทไธสง  นางรอง  หนองกี่
    - สาย ค  ประโคนชัย กระสัง  สตึก

วอลเลย์บอลในร่ม  อายุไมเกิน 16 ปี หญิง
    - สาย ก  นางรอง  ละหานทราย  พุทไธสง
    - สาย ข  ลำปลายมาศ  กระสัง  ประโคนชัย
    - สาย ค  หนองกี่  เมือง  สตึก
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    
วันที่ 6 ธันวาคม 2560
    
คู่ที่คู่แข่งขันประเภทสายผลการแข่งขัน
1ลำปลายมาศ - เมืองชาย 16 ปี
2พุทไธสง - นางรองชาย 16 ปี
3ประโคนชัย - กระสังชาย 16 ปี
4นางรอง - ละหานทรายหญิง 16 ปี
5ลำปลายมาศ - กระสังหญิง 16 ปี
6หนองกี่ - เมืองหญิง 16 ปี
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    
วันที่ 7 ธันวาคม 2560
    
คู่ที่คู่แข่งขันประเภทสายผลการแข่งขัน
7นางรอง - พุทไธสงหญิง 16 ปี
8ลำปลายมาศ - ประโคนชัยหญิง 16 ปี
9หนองกี่ - สตึกหญิง 16 ปี
10ลำปลายมาศ - ละหานทรายชาย 16 ปี
11พุทไธสง - หนองกี่ชาย 16 ปี
12ประโคนชัย - สตึกชาย 16 ปี
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    
วันที่ 8 ธันวาคม 2560
    
คู่ที่คู่แข่งขันประเภทสายผลการแข่งขัน
13เมือง - ละหานทรายชาย 16 ปี
14นางรอง - หนองกี่ชาย 16 ปี
15กระสัง - สตึกชาย 16 ปี
16ละหานทราย - พุทไธสงหญิง 16 ปี
17กระสัง - ประโคนชัยหญิง 16 ปี
18เมือง - สตึกหญิง 16 ปี

ตารางการแข่งขันรอบ สอง จะรอผลรอบแรกเรียบร้อยก่อน
***************************************
วอลเลย์บอลในร่ม  รุ่นไม่จำกัดอายุ 

วอลเลย์บอลในร่ม รุ่นไม่จำกัดอายุ  ชาย  แบ่งสายดังนี้
    - สาย ก ลำปลายมาศ  กระสัง  ประโคนชัย
    - สาย ข สตึก  เมือง ละหานทราย
    - สาย ค พุทไธสง นางรอง หนองกี่

วอลเลย์บอลในร่ม รุ่นไม่จำกัดอายุ  หญิง  แบ่งสายดังนี้
    - สาย ก นางรอง  สตึก  พุทไธสง
    - สาย ข ลำปลายมาศ  ประโคนชัย  ละหานทราย
    - สาย ค หนองกี่  กระสัง  เมือง

ตารางการแข่งขัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    
วันที่ 6 ธันวาคม 2560
    
คู่ที่คู่แข่งขันประเภทสายผลการแข่งขัน
1ลำปลายมาศ - กระสังไม่จำกัดอายุ  ชาย
2สตึก - เมืองไม่จำกัดอายุ  ชาย
3พุทไธสง - นางรองไม่จำกัดอายุ  ชาย
4นางรอง - สตึกไม่จำกัดอายุ  หญิง
5ลำปลายมาศ - ประโคนชัยไม่จำกัดอายุ  หญิง
6หนองกี่ - กระสังไม่จำกัดอายุ  หญิง
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
วันที่ 7 ธันวาคม 2560
คู่ที่คู่แข่งขันประเภทสายผลการแข่งขัน
7นางรอง - พุทไธสงไม่จำกัดอายุ  หญิง
8ลำปลายมาศ - ละหานทรายไม่จำกัดอายุ  หญิง
9หนองกี่ - เมืองไม่จำกัดอายุ  หญิง
10ลำปลายมาศ - ประโคนชัยไม่จำกัดอายุ  ชาย
11สตึก - ละหานทรายไม่จำกัดอายุ  ชาย
12พุทไธสง - หนองกี่ไม่จำกัดอายุ  ชาย
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    
วันที่ 8 ธันวาคม 2560
    
คู่ที่คู่แข่งขันประเภทสายผลการแข่งขัน
13กระสัง - ประโคนชัยไม่จำกัดอายุ ชาย
14เมือง - ละหานทรายไม่จำกัดอายุ ชาย
15นางรอง - หนองกี่ไม่จำกัดอายุ ชาย
16สตึก - พุทไธสงไม่จำกัดอายุ หญิง
17ประโคนชัย - ละหานทรายไม่จำกัดอายุ หญิง
18กระสัง - เมืองไม่จำกัดอายุ หญิง

ตารางการแข่งขันรอบสอง  จะออกเมื่อรอบแรก เสร็จสิ้นก่อน

*************************

Related

^